Naše služby

•     predaj, kúpa, prenájom všetkých druhov nehnuteľností, (uprednostňujeme predaj bytov
a rodinných domov)
 a poradenstvo v odbore realít 
  

vyhotovujeme:   

•     kúpno-predajné zmluvy 

•    nájomné zmluvy 

•    darovacie zmluvy 

•     zámenné zmluvy 

•    zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníctva 

•   zmluvy o prevode členských práv a povinností

zabezpečujeme:   

•        znalecké posudky (na účely HÚ, alebo reálnej predajnej ceny)

•      geometrické plány 

•        notárske zápisnice 

•       notárske úschovy

•     vinkulácie

•       neodvolateľné dokumentárne akreditívy

po uzavretí zmlúv urobíme:  

•        vklad do katastra nehnuteľností,
•   pomôžeme pri prevode družstevného bytu na príslušnom BD